כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-9676068‬

כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-967606803-9676068‬

050-7719235


עו"ד זכויות עובדים - צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות במשק הישראלי

ביום 15/03/2018 חתם שר העבודה והרווחה חיים כץ על צו הרחבה המרחיב חלק מהוראות ההסכם הקיבוצי כללי, אשר נחתם ב29/03/2017 בין נשיאות הארגונים העסקיים ואיגוד לשכות המסחר תל אביב לבין ההסתדרות הכללית החדשה, על כל העובדים והמעסיקים במשק הישראלי החל מיום 01/04/2018 להלן עיקרי הצו:
 1. היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת, כך ששבוע העבודה יעמוד על 42 שעות עבודה, ללא הפחתה בשכר.
 2. קיצור שבוע עבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה (להלן היום המקוצר). 
 3. היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה, ולמקובל במפעל, וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.
 4. כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת, רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע, וככל הניתן בהתחשב בבקשות וצרכי העובדים.
 5. עבודה, יעבוד העובד בהתאם לנדרש ובהתאם להוראות הדין, ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.
 6. במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה, כתוצאה מהשינוי על פי הסכם זה.
 7. למען הסר ספק, קיצור שבוע העבודה ל 42 שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ – 42 שעות בשבוע, אך פחות מ – 42 שעות עבודה.
 8.  בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה.
 9. אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים ערב חתימת צו זה.
 10. הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או להפחתות שעות עבודה או לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת צו זה 42 שעות או פחות.
 11.  זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יותאמו זכויות אלה לשיעור הצמצום בשעות עבודה כאמור בצו זה.
 12. למען הסר ספק, הוראות סעיף 2 לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 22 (א) לחוק האמור.
 ליצירת קשר עם עו"ד זכויות עובדים יניב חקימוביץ מלאו את הפרטים בטופס המצורף מטה >>
לפרטים וייעוץ התקשרו:
03-9676068

או השאירו פרטים:
בניית אתרים 2all