כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-9676068‬

כבר נכנסת, לא תתקשר?

03-967606803-9676068‬

050-7719235


עו"ד דיני עבודה - הלכה חדשה בנושא טיפים בענף המסעדנות

בהתאם לפסק הדין עב"ל 44405-10-15 וע"ע 284840-02-16 העוסק במעמדו של התשר המשולם בענף המסעדנות הן במישור דיני העבודה לעניין שכר מינימום ובמישור דיני הביטוח הלאומי ודיני המס. על אף פסקי דין רבים והלכות משנים קודמות הדנות במהותו של התשר בענף המסעדנות, ביום 26/03/2018 ניתנה הלכה חדשה הדנה במשותף  ובהרחבה בכל היבטי הדין יחדיו הקשורים במעמדו של תשלום התשר לעובד.

להלן תמצית הקביעה המשפטית של פסק הדין:

א. כספי התשר מיועדים לתשלום שכר לעובדי שרשרת השירות – ברירת המחדל, בהעדר התניה מפורשת אחרת בטופס ההודעה לעובד על תנאי העבודה או בדרך אחרת כדין, היא שהמעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר אך ורק לשם תשלום שכר עבודה לעובדי שרשרת השירות, וזאת על פי ההסדר המוסכם במסעדה, שצריך להיות במפורש ועדיף בכתב; המעסיק אינו רשאי לשלם באמצעות כספי התשר תשלומי חובה (חלק המעסיק בדמי הביטוח הלאומי ובמס בריאות), הפרשות לפנסיה (חלק המעסיק) או זכויות סוציאליות אחרות. תשלומים אלה יש להעביר בגין מלוא השכר המשולם לעובד, כלומר, לרבות כספי התשר. למותר להוסיף, כי האמור לעיל חייב למצוא ביטויו בחובות הרישומיות שבהן חב המעסיק על פי חוק הגנת השכר.

ב. המעסיק, כמי שקובע את הסדרי השכר וכלל תנאי ההעסקה במסעדה, לרבות בכל הנוגע לכספי התשר, רשאי, בכפוף לכל דין, להגיע להסכמה עם עובדי שרשרת השירות בעסקו, בדבר התניה החורגת מברירת המחדל האמורה לעיל. כך, למשל, התניה חורגת הקובעת כי המעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר, העולים על שכר המינימום או על שכר בשיעור גבוה יותר שסוכם עליו (להלן – השכר החוזי), לשם תשלום תשלומי החובה החלים על המעסיק, כדוגמת חלקו בדמי הביטוח הלאומי ובהפרשות לפנסיה או תשלום הזכויות הסוציאליות של עובדי שרשרת השירות. יודגש כי התניה חורגת שכזו כפופה לכל דין.

ג. חשוב להבהיר כי, בכל מקרה, תשלום השכר בין אם על פי ברירת המחדל ובין אם על פי התניה חורגת, לא ישולם לעובד שכר בשיעור הנמוך משכר המינימום על פי חוק או מהשכר החוזי, לפי הגבוה.

ד. משכרו של העובד ינוכו כל תשלומי החובה שיש לנכות משכר עבודה – דמי ביטוח לאומי (חלק העובד) והפרשות לפנסיה (חלק העובד).

ה. בקרות מקרה המזכה בתשלום גמלה, יחשב המוסד את הגמלה על יסוד הכנסת המלצר האמיתית והמלאה, הכוללת את כספי התשר. אם לא שולמו דמי הביטוח הלאומי בגין כספי התשר, יהיה מקום לשקול, לאור ההלכה המחדשת, אם המוסד רשאי לחזור אל המעסיק בתביעת שיפוי.

  • חשוב לציין כי, מאחר שהסדר זה חל גם על תשלום דמי הביטוח הלאומי, שלגביהם נערכת התחשבנות שנתית בכל שנת מס, פסק הדין לעניין זה ייכנס לתוקפו החל מיום 1.1.2019. תחולתם של שאר היבטים הנדונים בפסק הדין היינו באופן מידי.
  • מאחר ומדובר בהלכה רחבת היקף וחשובה מאוד בכל הקשור לענף המסעדנות מומלץ מאוד להיערך מחדש בכל הקשור לתשלום ולמעמדו של התשר על מנת לא להיות חשופים משפטית, מול עובדים ומול המוסד לביטוח לאומי, ולערוך הסכמי עבודה חדשים המותאמים להלכה החדשה.
  • יובהר כי, מדבור בתמצית הפסיקה בלבד ואין להסתמך רק האמור לעיל וכי יש צורך לבחון את פסק הדין במלואו ולהתאים אותו לצורכי העסק לצורך ערכית הסכמי עבודה בהתאם להלכה.
ליצירת קשר עם עו"ד דיני עבודה יניב חקימוביץ מלאו את הפרטים בטופס המצורף מטה >>
לפרטים וייעוץ התקשרו:
03-9676068

או השאירו פרטים:
בניית אתרים 2all